English | Hindi | Spanish | Deutch
+91-11-23370009hsg@ima-india.org

Dr. Shankar, Prabhat

Dr.SHANKAR, PRABHAT, M.B.B.S., P.G.
HONY.JT.SECRETARY, IMA AKN SINHA INSTITUTE
(R) ROAD NO. 7, RAJENDRA NAGAR, PATNA,
BIHAR - 800 016. Mobile :9334790705,9430294239
Email :prabhatshankar62@gmail.com