English | Hindi | Spanish | Deutch
+91-11-23370009hsg@ima-india.org

Past National Presidents

NATIONAL PAST PRESIDENTS

YEAR

Dr.G.V. Deshmukh(Bombay)

1928-29

Dr.B.C.Roy

1929-30

Dr.Jivraj N. Mehta

1930-31

Dr. Nilratan Sarkar (Calcutta

1931-32

Dr.(Maj) M.G. Naidu (Hyderabad)

1932-33

Dr.M.A.Ansari

1933-34

Dr. (Co.) Bhola Nath (Lahore)

1934-35

Dr.U. Rama Rao (Madras)

1935-36

Dr.B.N. Vyas (Lucknow)

1936-37

Dr.B.C.Roy (Calcutta)

1937-38

Dr. George De. Silva (Jabalpur)

1938-39

Dr. Bhupal Singh (Meerut)

1939-40

Dr.K.S.Ray (Calcutta)

1940-41

Dr.K.S.Ray (Calcutta)

1941-42

Dr.Dr.R.A.Amusur (Karachi)

1942-43

Dr.S.N.Kaul (Lahore)

1943-44

Dr.Jivraj N. Mehta (Bombay)

1944-45

Dr. R.A. Amusur (Karachi)

1945-46

Dr.(Capt.) P.B. Mukerji

1946-47

Dr. (Lt.Col). Amir Chand (Lahore)

1947-48

Dr. (Capt.P S.K. Chaudhary (Banaras)

1948-49

Dr. Chaman lal M. Mehta (Bombay)

1949-50

Dr.T.N. Banerjee (Patna)

1950-51

Dr.T.S. Trimurti (Madras)

1951-52

Dr. B.V. Mulay (Solapur)

5192-53

Dr.S.C. Sen (Delhi)

1953-54

Dr.S.C.Sen (Delhi)

1954-55

Dr.A.C. Ukil

1955-56

Dr.C.S.Thakur

1956-57

Dr.D.V.Venkappa (Madras)

1957-58

Dr.C.O. Karunakaran (Trivandrum)

1958-59

Dr.H.N. Shivapuri (Lucknow)

1959-60

Dr.H.N. Shivapuri (Lucknow)

1960-61

Dr.R.V. Sathe (Bombay)

1961-62

Dr.B.P.Tribedi (Calcutta)

1962-63

Dr. S.Samaddar (Patna)

1963-64

Dr.A.P.Mitra (Delhi)

1964-65

Dr. Shantilal C. Seth (Bombay)

1965-66

Dr.Bhola Nath (Varanasi)

1966-67

Dr.P.R. Trivedi (Ahmedabad)

1967-68

Dr.G.S.Wagle (Indore)

1968-69

Dr.G.V.Joshi (Hubli)

1969-70

Dr.A.K.N.Sinha (Patna)

1970-71

Dr.A.K.N.Sinha (Patna)

1971-72

Dr.M.G. Bhide (Poona)

1972-73

Dr. Ved Prakash (Delhi)

1973-74

Dr. J. Majumdar (Calcutta)

197475

Dr.P.C.Bhatla (Delhi)

1975-76

Dr.A.P.Shukla (Ahmedabad)

1976-77

Dr.J.V. Sarma (Hyderabad)

1977-78

Dr.P.K. Dutta (Dhanbad)

1978-79

Dr.R.K. Menda (Bombay)

1979-80

Dr.K.P. Mehrotra (Kanpur)

1980-81

Dr.R.N.Chatterjee (Jabalpur)

1981-82

Dr.M.G.Garg (Delhi)

1982-83

Dr. J. Mathias (Nagercoil)

1983-84

Dr. (Mrs.) lalita Rao (Bombay)

1984-85

Dr.V.Parmeshvara (Bangalore)

1985-86

Dr.B. Ray Choudhury (Calcutta)

1986-87

Dr.K.K.,Shah (Ahmedabad)

1987-88

Dr.N.Satyanarayana (Vijayawada)

1988-89

Dr.Ram janma Singh (Patna)

1989-90

Dr.Arvind M. Shah (Bombay)

1990-91

Dr.N.S. Chandra Bose (Tuticorin)

1991-92

Dr.V.C.V. Pillai (Trivendrum)

1992-93

Dr. P. K. Choudhuri (Tollygunj)

1993-94

Dr.B.C.Chhaparwal (Indore)

1994-95

Dr.N.K.Grover (Delhi)

1995-96

Dr. Kalyan  Hazari (Patna)

1996-97

Dr.R.J.Chandra Reddy (Khammam)

1997-98

Dr.V.C.Patel (Gujarat)

9198-99

Dr.T.N.Mehrotra (Meerut)

1999-2000

Dr.Ketan Desai (Ahmedabad) (Ahmedabad)

2000-June 2002

Dr.S.Arul Rhaj (Tuticorin)

July 2002-2003

Dr.P.V.George

2003-2004

Dr. Sudipto Roy (Kolkata)

2004-2005

Dr.Sanjiv Malik (Delhi)

2005-2006

Dr. Ajay Kumar (Patna)

2006-2007

Dr.M.Abbas (Cuttack)

2007-2008

Dr. Ashok Adhao (Nagpur)

2008-2009

Dr.G.Samaram (Vijayawada)

2009-2010

Dr. Vinay Aggarwal (Delhi)

2010-2011

Dr. G.K. Ramachandrappa (Bangalore, Karnataka)

2011-2012

Dr. K. Vijayakumar (MArthandam, Tamil Nadu)

2012-2013

Dr. Jitendra B. Patel (Ahmedabad, Gujarat)

2013-2014

Dr. A. Marthanda Pillai (Thiruvananthapuram. Kerala)

2014-0215

Dr S S Agarwal (Jaipur. Rajasthan)

2015-0216